مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PCRM

Physicians Committee for Responsible Medicine

کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه (PCRM) یک نهاد غیر انتفاعی واقع در واشینگتن، دی.سی. می باشد که به ترویج و گسترش رژیم غذائی گیاهخواری مطلق (veganism) می پردازد . همچنین این نهاد در پی ارج نهادن و بهاء دادن حداکثری به مقوله اخلاقیات در پژوهش های علوم پزشکی می باشد و در این راستا با آزمایش روی حیوانات مخالفت ورزیده و به معرفی و گسترش روش ها و ابزارهای جایگزین آزمایش روی حیوانات می پردازد.
PCRM
ارسال نظر

ارسال نظر