مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPS

Central Processing System

سیستم پردازش مرکزی
CPS
ارسال نظر

ارسال نظر