مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APU

Accelerated Processing Unit

APU که مخفف عبارت Accelerated Processing Unit است به معنای واحد پردازش شتاب داده شده می باشد.

قطعه ای است که هم کار CPU و هم کار GPU را انجام می دهد تا مصرف منابع کاهش یابد.

اگر بخوایم به طور شیوا و ساده بگیم یعنی : APU=CPU+GPU
APU
ارسال نظر

ارسال نظر