مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WCA

World Cube Association

WCA یا انجمن مکعب جهان، انجمنی است که در زمنیۀ مکعب روبیک فعالیت می کند. مسابقات روبیک جهانی، قاره ای، کشوری و منطقه ای، در این سایت وجود دارد و اطلاعات تمام رکورد ها ثبت شده است.
WCA
ارسال نظر

ارسال نظر