مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSBG

sex steroid-binding globulin


گلیکوپروتئین است که متصل به هورمون های جنسی، به خاص، تستوسترون و استرادیول. از دیگر هورمونهای استروئیدی از جمله پروژسترون، کورتیزول، و دیگر کورتیکواستروئیدها توسط transcortin محدود شده است.
SSBG
ارسال نظر

ارسال نظر