مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DMPA

Depot medroxyprogesterone acetate

MPA مخفف است. DMPA که در استرالیا وجود دارد به نام Depot Medroxyprogesterone Acetate
است. DMPA که در استرالیا وجود دارد به نام
Depo-Provera® یا Depo-Ralovera® شناخته م یشود. این
یک ماده شیمیایی شبیه به هورمون پروجسترون است که
توسط تخمدانها تولید میشوند. هر آمپول DMPA زن را برای
12 هفته از حاملگی محافظت م یکند.
DMPA
ارسال نظر

ارسال نظر