مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TIA

Total Information Awareness

TIA نرم افزاری است كه جست وجو در میان بانك های عظیم اطلاعاتی را ممكن می كند كه پوشش اطلاعاتی آن به شكل تصاعد هندسی [منظور در مقیاس بسیار بزرگ] افزایش می یابد.
TIA
ارسال نظر

ارسال نظر