مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COGO

Coordinate Geometry

یک زبان برنامه‌نویسی مسئله‌گرا که برای حلّ مسائل هندسی از آن استفاده می‌شود. این زبان اساساً توسط مهندسین عمران استفاده می‌شود.
COGO
ارسال نظر

ارسال نظر