مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VSEPR

Valence Shell Electron Pair Repulsion

نظریهٔ دافعهٔ زوج الکترون لایه ظرفیتی یا یه طور مخفف وی‌اس‌ای‌پی‌آر مدلی در شیمی است که آرایش هندسی اتمها در مولکول یا یون را پیش‌بینی می‌کند. نام این نظریه برای آسانی در تلفظ، وسپر گفته می‌شود.
VSEPR
ارسال نظر

ارسال نظر