مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DHV

Design Hour Volume

حجم ساعتی است که توسط مهندسین برای طرح هندسی راه ها مورد استفاده قرار میگیرد
DHV
ارسال نظر

ارسال نظر