مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AASHTO

American Association of State Highway and Transportation Officials

آیین نامه طرح هندسی راه بر اساس استاندارد آشتو میتواند طراحان و مجریان را نسبت به اصول و استانداردهایی که در طراحی و اجرای مسیر راه مورد بهره برداری قرار می گیرد آشنا نماید.
AASHTO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود