مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AFDW

مخفف عبارت AFDW

Active Framework for Data Warehousing
راه حلی برای نگهداری داده ها که توسط...
IA

مخفف عبارت IA

Internet Archive
بایگانی اینترنت (IA) یک سازمان ناسودبر...
IGMP

مخفف عبارت IGMP

Internet Group Management Protocol
قرارداد مدیریت گروه اینترنت (IGMP) نام...
PCP

مخفف عبارت PCP

Pre-Charged Pneumatic Airgun
نوعی تفنگ است که برای شلیک گلوله از...