مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBL

Computer Based Learning

واژه‌ای که تمام اشکال کنونی آموزش کامپیوتری را در بردارد.
نوعی صحافی برای نگهداری و محافظت خروجی‌های تولید شده از چاپگرها.
CBL
ارسال نظر

ارسال نظر