مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NEU

Neutrophil

NEU كه از ديگر گلبولهاي سفيد مهم خون است و افزايش و كاهش در تعداد آن مرتبط با بيماري هاي غالبا عفوني و باكتريايي مي باشد اگرچه با بيماريهاي ديگري نيز ارتباط دارد.
NEU
ارسال نظر

ارسال نظر