مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

API

مخفف عبارت API

Application Programming Interface
رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار...