مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ITF

International Transport Workers Federation

انجمن بین المللی کارگران حمل و نقل
ITF
ارسال نظر

ارسال نظر