مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TRANS

Transport

حمل و نقل
TRANS
ارسال نظر

ارسال نظر