مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PX

Pixel Element

در تصاویر دیجیتالی پیکسل (Pixel)‏ کوچکترین جزء ساختاری (Element) یک تصویر را گویند. پیکسل را بعضاً در مباحث مربوط به گرافیک و تصویر، نقطه نامیده و آن را کوچکترین نقطه تشکیل دهنده تصویر نیز می خوانند.
PX
ارسال نظر

ارسال نظر