مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BSM

Blind Spot Monitor

تشخيص نقطه كور
BSM
ارسال نظر

ارسال نظر