مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSF

Point Spread Function

تابع نقطه گستر یک مفهوم است که در فیزیک پزشکی و علوم تصویری کاربرد زیادی داشته و با PSF نشان داده می‌شود.

هر سیستم یک عکس‌العمل و پاسخ در مقابل یک تابع ضربه‌ای حقیقی (یعنی منبع نقطه‌ای) دارد و با ترکیب (convolution) با آن، یک خروجی یا تصویر حاصل می‌نماید که تعیین کننده خصوصیات سیستم است. به عبارت دیگر، پاسخ سیستم به تابع نقطه گستر (PSF) نتیجه تأثیر یک سیستم بر روی یک تابع ضربه‌ای یا منبع نقطه‌ای است که بصورت سیگنال یا تصویر محو (بدون تیزی یا لبه) در بعد مکان یا زمان اتفاق می‌افتد.
PSF
ارسال نظر

ارسال نظر