مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACSM

American Congress on Surveying and Mapping

کنگره نقشه برداری درآمریکا
ACSM
ارسال نظر

ارسال نظر