مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ARPA

مخفف عبارت ARPA

Address and Routing Parameter Area
نام دامنه آرپا یک دامنه سطح بالا در...
HSUPA

مخفف عبارت HSUPA

HighSpeed Uplink Packet Access
دسترسی سرعت بالای بسته آپلود ارتقایی...