مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BB

Bulletin Board

تابلو اعلانات، آگهنامه دان، جای آگهنامه ها، آگهبرگ جای، آگاهی نامه
BB
ارسال نظر

ارسال نظر