مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MLC

Maritime Labor Convention

مقاوله نامه کار دریایی
MLC
ارسال نظر

ارسال نظر