مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VGB

مخفف عبارت VGB

British Virgin Islands
تیم ملی فوتبال جزایر ویرجین بریتانیا...