مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CFD

مخفف عبارت CFD

Computational Fluid Dynamics
دینامیک سیالات محاسباتی یا سی‌اِف‌دی...
خاد

مخفف عبارت خاد

خدمات امنیت دولتی
خاد، اداره خدمات امنیت دولتی، در دولت...
JSA

مخفف عبارت JSA

Japanese Standards Association
موسسه استاندارد ژاپن، در کشور ژاپن که...