مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

INF

مخفف عبارت INF

Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...