مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CBRN

مخفف عبارت CBRN

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...