مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMS

مخفف عبارت EMS

Education Management System
سیستم مدیریت فرآیند آموزش (سامانه...
FDI

مخفف عبارت FDI

Foreign Direct Investment
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اختصاری FDI)...