مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MESFET

Metal Semiconductor Field Effect Transistor

علامت اختصاری MESFET دستگاه فعّال اصلی که در مدارهای مجتمع ارسینک گالیم به‌منظور تقویت جریان و معکوس نمودن آن به‌کار می‌رود.
MESFET
ارسال نظر

ارسال نظر