مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

QSR

مخفف عبارت QSR

Quick Surface Reconstruction
محیط کاری (QSR) برای بازسازی سریع و...
ABC

مخفف عبارت ABC

Automatic Brightness Control
ABC مداریست که شدت درخشندگی نمایشگر را...
DDL

مخفف عبارت DDL

Data Definition Language
زبانی که توسط یک مدیر پایگاه داده برای...
UNEP

مخفف عبارت UNEP

United Nations Environment Programme
برنامه محیط زیست ملل متحد نهادی وابسته...