مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BRIDGE

Building Radio frequency IDentification for the Global Environment

ساختار شناسه فرکانس رادیویی در محیط جهانی
BRIDGE
ارسال نظر

ارسال نظر