مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AR

Aortic Regurgitation

نارسایی دریچه آئورت

معمولا به وسیله علامت‌های مثبت نشان داده می‌شود.

خفیف: ++++

متوسط: +++

شدید: +

یا به وسیله کلمات Mild برای خفیف، Moderate برای متوسط و Severe برای شدید نشان داده می‌شود.
AR
ارسال نظر

ارسال نظر