مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MTTR

Mean Time To Repair

متوسط زمانی که انتظار می‌رود برای تشخیص و تصحیح یک خطا در سیستم کامپیوتری لازم باشد.
MTTR
ارسال نظر

ارسال نظر