مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MBC

Minimum Bactericidal Concentration

حداقل غلظت کشندگی
MBC
ارسال نظر

ارسال نظر