مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SRA

Serotonin Releasing Agent

آزادکننده سرتونین (با نماد اختصاری SRA) ، گروهی ازداروها و مواد شیمیایی مانند آمفتامین هستند که آزادکردن سرتونین از نورون پیش‌سیناپسی به درون سیناپس را تحریک می‌کند. در نتیجه‌ی این کارکرد، غلظت برون‌سلولیِ سرتونین فزونی یافته و پیام‌رسانی عصبی سرتونرژیک نیز بیشتر می‌گردد.

SRA
ارسال نظر

ارسال نظر