مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPM

Part Per Million

part per million به صورت قسمت در ميليون تعريف مى شود و براى بيان غلظت در محلولهاى رقيق مورد استفاده قرار مى گيرد
PPM
ارسال نظر

ارسال نظر