مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سمت

مخفف عبارت سمت

سازمان مطالعه و تدوین
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی...
ISU

مخفف عبارت ISU

Imam Sadegh University
دانشگاه امام صادق دانشگاهی در رشته‌های...
smbu

مخفف عبارت smbu

Shahid Beheshti University of Medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
USWR

مخفف عبارت USWR

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران...
IUMS

مخفف عبارت IUMS

Iran University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
TUMS

مخفف عبارت TUMS

Tehran University of Medical Science
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
UES

مخفف عبارت UES

University of Economic Sciences
دانشگاه علوم اقتصادی یکی از دانشگاه‌های...