مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MVV

Maximum Ventilatory Volume

به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و عمیق در یک زمان مشخص (مثلا دوازده ثانیه) اطلاق می‌شود. گاه به این متغیر حداکثر ظرفیت تنفسی (MBC) گفته می‌شود.

MVV
ارسال نظر

ارسال نظر