مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JO

Jerk Off

حرکت تند و سریع
JO
ارسال نظر

ارسال نظر