مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CPM

مخفف عبارت CPM

Chlor Pheniramine Maleate
کلرفنامین یا کلرفنیرامین (CPM) دارویی...