مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AM

Ante Meridian

علامت am در زمان، مخفف کلمه Ante Meridian است که کلمه ante به معنی before که معنای آن قبل است و کلمه Meridian به معنی noon که معنای فارسی آن ظهر است.
این علامت برای ساعت دوازده نیمه شب تا دوازده ظهر استفاده می شود.
AM
ارسال نظر

ارسال نظر