مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GH

every hour

هر ساعت
GH
ارسال نظر

ارسال نظر