مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BLC

Building Load Coefficient

محاسبه شاخص بار ساختمان
BLC
ارسال نظر

ارسال نظر