مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VPAID

Video Player-Ad Interface Definition

یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کننده ویدئویی که در آن نمایش داده می شود. این ارتباطات مهم است، زیرا تبلیغات ویدئویی خطی و غیر خطی می تواند تعاملی باشد و چنین کاربر تعامل عموما بر فعالیت پخش ویدئو تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، زمانی که یک کاربر بر روی یک آگهی کلیک کند ممکن است کاربر با اطلاعات بیشتری در مورد تبلیغ کننده ارائه شود، در حالی که انتظار می رود محتوای ویدئویی نیز باشد.
VPAID
ارسال نظر

ارسال نظر