مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QZSS

Quasi-Zenith Satellite System

متشکل از ۳ ماهواره‌است که یک سیستم همسان سازی زمانی و توسعه‌ای بر GPS آمریکاست و کشور ژاپن را پوشش می‌دهد. طبق برنامه اولین ماهواره این سیستم در سال ۲۰۰۹ پرتاب می‌شود.
QZSS
ارسال نظر

ارسال نظر