مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPC

Planing Production Control

برنامه ریزی و کنترل تولید
PPC
ارسال نظر

ارسال نظر