مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RCPSP

Resource Constraint Project Scheduling Problem

مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع
یا
محدودیت منابع مسئله برنامه ریزی پروژه
RCPSP
ارسال نظر

ارسال نظر