مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MPAI

Messaging Application Programming Interface

میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ارسال پیام (MAPI)یک سبک ارسال پیام است و یک مدل عینی سازنده مبتنی بر API برای ویندوز میکروسافت می باشد .
MPAI
ارسال نظر

ارسال نظر