مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FQDN

Fully Qualified Domain Name

نام مناسب برای دامنه
در ویندوز سرور در مراحل راه اندازی دامین یک نام برای دامین درنظر گرفته میشود ، که به آن FQDN میگویند.
FQDN
ارسال نظر

ارسال نظر